طراحی مدل سه بعدی

بخش طراحی گروه مهندسی آلوارس برای تصمیم گیری هر چه بهتروموفق تر شما درانتخاب متریال مورداستفاده در پروژه ی شما ابتدا یک نمای سه بعدی از پروژه ی شما با سلیقه ی شما تهیه کرده و شما میتوانید قبل از هرگونه اقدام جهت خرید و یا اجرای سقف خود ، پروژه ی تمام شده ی خود را به صورت 3 بعدی تما شا کرده ودر صورت لزوم اقدام به تعویض سلیقه کنید تا نهایت رضایت را از سقف خود برده باشید.

گروه مهندسی آلوارس - طراحی مدل سه بعدی
گروه مهندسی آلوارس - طراحی مدل سه بعدی
گروه مهندسی آلوارس - طراحی مدل سه بعدی
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار