طراحی و اجرا

گروه مهندسی آلوارس - طراحی مدل سه بعدی
زیر سازی مناسب جهت نصب تایل
گروه مهندسی آلوارس - طراحی مدل سه بعدی
زیر سازی OSB جهت نصب شینگل
گروه مهندسی آلوارس - طراحی مدل سه بعدی
نصب تایل
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار
  • همکاران گروه مهندسی آلوارس - پوشش سقف های شیب دار